Vies d’accés

Grau Mitjà

Tenen accés directe a aquest cicle de grau mitjà aquelles persones que compleixen algun del requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • Haver superat el esgon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o FP bàsica,
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presemtar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en qué es realitza la prova.

 

Grau Superior

Tenen accés directe a aquest cicle de grau superior aquelles persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic/a superior o tècnic/a especialista,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

 

Cedesca

Contacto
close slider