Vies d’Accés. Què necessito per a accedir.

Grau Mitjà

Tenen accés directe a aquest cicle de grau mitjà aquelles persones que compleixin algun dels requisits següents.

Tenir el títol de:

 • Graduat/a en educació secundària obligatòria.
 • Tècnic/a bàsic/a.
 • Tècnic/a.
 • Tècnic/a superior.
 • Tècnic/a auxiliar.
 • Batxillerat superior (plans educatius anteriors a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig).
 • Titulacions equivalents per a accedir als CF de grau superior.

Haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 • Un curs de formació específic per a accedir als cicles de grau mitjà.
 • Una prova d’accés.
 • El 2n curs del 1r cicle experimental de reforma d’ensenyaments mitjans.
 • El tercer curs del Pla 1963 o segon de comuns experimental dels ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics.
 • El segon curs de BUP, amb un màxim de dues matèries suspeses.
 • Haver superat la prova d’accés en la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit en la universitat per a tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.
 • Altres estudis o cursos de formació equivalents acadèmicament.

Grau Superior

Tenen accés directe a qualsevol cicle de grau superior aquelles persones que compleixin algun dels requisits següents.

Tenir el títol de:

 • Batxillerat.
 • Batxillerat LOGSE.
 • BUP.
 • Tècnic superior d’FP o grau universitari o equivalent.
 • Tècnic/a especialista.
 • Tècnic/a superior o equivalent.
 • Tècnic/a de grau mitjà de formació professional o títol de tècnic/a o tècnic/a d’arts plàstiques i disseny.

Haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 • Un curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior.
 • Una prova d’accés.
 • El segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • El COU o un curs preuniversitari.
 • La prova d’accés en la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit en la universitat per a tenir
 • 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.

Cedesca